Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.movementor.pl

Niniejszy regulamin sklepu internetowego zawiera informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na usługi lub produkty elektroniczne, sposobach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.
Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej www.movementor.pl jest Move Mentor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001071556, NIP 5833495057, REGON 527062415, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.

§ 1
DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.movementor.pl;

Sklep/ Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem https://www.movementor.pl;

Sprzedawca – Move Mentor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001071556, NIP 5833495057, REGON 527062415, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.

Usługodawca – Move Mentor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001071556, NIP 5833495057, REGON 527062415, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.

Kupujący/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy realizowana drogą elektroniczną: konsultacje, plany treningowe, treningi indywidualne;

Produkt elektroniczny – dostępne w sklepie internetowym materiały audiowizualne;

Koszyk- usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Serwisie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Usługobiorcę do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia.

Subskrypcja – comiesięczny dostęp do platformy z materiałami audiowizualnymi;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pomocą sklepu internetowego

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Dane osobowe – oznaczają dane Kupującego, przy użyciu których Sprzedający może się z nim skontaktować celem realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury, obejmujące m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do doręczeń, imię i nazwisko.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej www.movementor.pl jest Move Mentor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001071556, NIP 5833495057, REGON 527062415, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@movementor.pl ;
Regulamin określa zasady i warunki korzystania za Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.
Usługi i produkty cyfrowe oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie.
Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz o korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
Ceny wszystkich widniejących na stronie Sklepu usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
W przypadku niektórych towarów cena może być zastrzeżona i niezbędny jest wówczas bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą,
Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 3
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy;
Pozostałe Usługi elektroniczne:
– umożliwienie korzystania z Koszyka;
– udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się Sklepie i na Stronie
– usługa Newslettera (Klient może w każdym momencie, dobrowolnie i bez wskazania przyczyny, rozwiązać umowę subskrypcji newslettera poprzez naciśnięcia przycisku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomość.
Złożenie zamówienia w sklepie, w zależności od wybranej usługi, możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie;
W przypadku gdy, Kupujący zdecyduje się na założenie konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, w postaci założenia i utrzymywania konta w Sklepie.
W celu utworzenia konta Kupujący ma obowiązek rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.
Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawca na stronie Sklepu, a następnie przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Kupujący ustala indywidualne hasło oraz podaje swój adres mailowy.
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Kupującego, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do konta.
Kupujący może umowę o prowadzenie konta wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
W celu rozwiązania umowy o utrzymanie konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy.

§ 4
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość
W celu zakupu towarów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
wybrać towary spośród dostępnych na Stronie i dodać je do koszyka,
po dodaniu wszystkich towarów, kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
W trakcie zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tak jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres do doręczeń produktów fizycznych.

§ 5
PŁATNOŚĆ

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

– płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (subskrypcja)

– przelew tradycyjny (Konsultacje, Plany treningowe, Treningi indywidualne)

2. Korzystając z formy płatności elektronicznej Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

3. Płatność elektroniczna w systemie Przelewy24 realizowana jest przez PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników serwisu Przelewy24, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowa 8 (60-198) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6
USŁUGI I PRODUKTY ELEKTRONICZNE

Wszystkie usługi i produkty elektroniczne oferowane przez Sprzedawcę i oferowane w Sklepie internetowym są płatne.
Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego
Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu
Plany treningowe i treningi indywidualne są opracowywane i dostarczone dopiero po indywidualnej konsultacji;
Konsultacja jest realizowana we wzajemnie uzgodnionej formie: telefonicznie, osobiście lub poprzez komunikatory społecznościowe;
Długość konsultacji zgodnie z wykupioną usługą wynosi 60 minut;
Czas Konsultacji drogą elektroniczną nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Kupującego usługi.
Terminy konsultacji są ustalane z Kupującym indywidulanie po złożeniu Zamówienia.
Istnieje możliwość zmiany daty konsultacji przez Kupującego, gdy zajdzie taka konieczność. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o zmianie daty drogą mailową nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem konsultacji.
W przypadku konieczności zmiany daty konsultacji przez Usługodawcę Kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie oraz drogą mailową. Jeżeli proponowana nowa data będzie kolidowała z terminami Kupującego, Kupujący ma prawo zrezygnować z dalszej realizacji usługi. W takim przypadku otrzyma pełny zwrot wpłaconych środków na konto.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w trakcie korzystania z komunikatorów internetowych, rozmowa zostanie kontynuowana zaraz po naprawie błędu lub telefonicznie. Jeśli nie będzie możliwości kontynuowania konsultacji z przyczyn technicznych Strony ustalą inny termin konsultacji.
Kupujący może wykorzystać zakupione konsultacje w ciągu 60 dni od dnia dokonania płatności.
Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów z powodu braku możliwości realizacji usługi z powodów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedawca rozpoczyna realizację usługi tylko po uprzednim otrzymaniu płatności za wybraną usługę.
Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazywanych przez Kupującego w formie pisemnej i ustnej.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.
W ramach usług dostępna jest możliwość wykupienia odnawialnej co miesiąc subskrypcji. W ramach tej subskrypcji Klient zyskuje dostęp do materiałów audiowizualnych i programów treningowych dostępnych i opisanych na stronie Sprzedawcy; subskrypcja odnawialna na okres 1 miesiąca jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych;
Subskrypcja kwartalna zawierana na okres 3 miesięcy, przy czym okresem rozliczeniowym są 3 miesiące liczone jako 90 dni kalendarzowych od momentu wykupienia usługi, przy czym płatność następuje w 3 comiesięcznych ratach. W jej ramach użytkownik zyskuje prawo do: Treningu Indywidualnego 1:1 on-line lub na żywo (1x na 30 dni), indywidualnego Planu Treningowego (1x na 30 dni), 60 min konsultacji online lub telefonicznie lub video-rozmowa (1x na 30 dni) oraz dostęp do Platformy MOVE SPACE (dostęp na 90 dni). Niniejsza subskrypcja nie jest automatycznie odnawialna i jej przedłużenie wymaga złożenia nowego zamówienia.
Przy rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien:
wybrać Subskrypcję,
złożyć w Serwisie zamówienie poprzez użycie przycisku „Wybieram” oraz założenie konta w Serwisie.
Anulowania subskrypcji można dokonać w Panelu Użytkownika klikając przycisk „Anuluj subskrypcję”.
Korzystanie z dostępnych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 7
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszelkie treści zawarte w Sklepie, zarówno produkty elektroniczne oraz produkty fizyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
Zabronione jest rozpowszechnianie wyżej wymienionych produktów. Ich bezprawne rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczenia treści cyfrowych rozpoczęła się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Usługobiorca przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Bieg terminu do odstąpienia umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
4. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres kontakt@movementor.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są jest dostępny na stronie internetowej
6. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedawca miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
8. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
9. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
10. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
11. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawca oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
12. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
14. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
2) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
15. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 9
REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
2) jeżeli nie jest konsumentem – nie przysługuje mu prawo do rękojmi (zgodnie z art. 558§1 Kodeksu cywilnego)
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres: kontakt@movementor.pl . W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
3. Reklamacje związane z usługą online (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać na adres mailowy kontakt@movementor.pl

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11
SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
Klient będący Konsumentem ma różne możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Pobierz bezpłatną Próbkę Księżycową, która zawiera:
- medytację na każdy Nów Księżyca
- praktykę tańca spontanicznego
i zapisz się do movelettera!