Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.movementor.pl

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego zawiera informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na usługi lub produkty elektroniczne, sposobach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej www.movementor.pl  jest Move Space Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001026356, NIP 5833473794, REGON 524794773, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.

§ 1

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.movementor.pl;

Sklep/ Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem https://www.movementor.pl;

Sprzedawca – Move Space Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001026356, NIP 5833473794, REGON 524794773, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł;

Usługodawca – Move Space Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001026356, NIP 5833473794, REGON 524794773, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł;

Kupujący/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy realizowana drogą elektroniczną: konsultacje, plany treningowe, treningi indywidualne;

Produkt elektroniczny – dostępne w sklepie internetowym materiały audiowizualne;

Subskrypcja – comiesięczny dostęp do platformy z materiałami audiowizualnymi;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pomocą sklepu internetowego

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Dane osobowe – oznaczają dane Kupującego, przy użyciu których Sprzedający może się z nim skontaktować celem realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury, obejmujące m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do doręczeń, imię i nazwisko.

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej www.movementor.pl  jest Natalia Świenc, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Świenc, ul. Wały Piastowskie 1 lok.1508, 80-855 Gdańsk, NIP 5842622839 REGON 360077736.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania za Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.

Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie.

Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz o korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

Ceny wszystkich widniejących na stronie Sklepu usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

Platforma nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w niej informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed skorzystaniem z porad i treningów Kupujący musi być świadomy swojego stanu zdrowia, w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania restrykcyjnych diet, suplementacji oraz wykonywania wymagających ćwiczeń fizycznych.

§ 3 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy;

Złożenie zamówienia w sklepie, w zależności od wybranej usługi, możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie;

Aby uzyskać dostęp i korzystać z usługi subskrypcji niezbędne jest utworzenie konta i zalogowanie.

Inne usługi jak: Konsultacje, Plany Treningowe dostępne są tylko po telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą i złożenie zamówienia tych usług następuje poza Stroną.

W przypadku gdy, Kupujący zdecyduje się na założenie konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, w postaci założenia i utrzymywania konta w Sklepie.

W celu utworzenia konta Kupujący ma obowiązek rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawca na stronie Sklepu, a następnie przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Kupujący ustala indywidualne hasło oraz podaje swój adres mailowy.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Kupującego, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do konta.

Kupujący może umowę o prowadzenie konta wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

W celu rozwiązania umowy o utrzymanie konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy.

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient

W celu zakupu towarów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

wybrać towary spośród dostępnych na Stronie i dodać je do koszyka,

po dodaniu wszystkich towarów, kliknąć w przycisk „Kup teraz”,

wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,

zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

W trakcie zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tak jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres do doręczeń produktów fizycznych.

§ 5

PŁATNOŚĆ 

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

– płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (subskrypcja)

– przelew tradycyjny (Konsultacje, Plany treningowe, Treningi indywidualne)

Korzystając z formy płatności elektronicznej Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Płatność elektroniczna w systemie Przelewy24 realizowana jest przez PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników serwisu Przelewy24, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowa 8 (60-198) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§ 7

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Wszystkie usługi i produkty elektroniczne oferowane przez Sprzedawcę i oferowane w Sklepie internetowym są płatne.

Plany treningowe i treningi indywidualne są opracowywane i dostarczone dopiero po indywidualnej konsultacji;

Konsultacja jest realizowana we wzajemnie uzgodnionej formie: telefonicznie, osobiście lub poprzez komunikatory społecznościowe;

Długość konsultacji zgodnie z wykupioną usługą wynosi 60 minut;

Czas Konsultacji drogą elektroniczną nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Kupującego usługi.

Terminy konsultacji są ustalane z Kupującym indywidulanie przed wykupieniem usługi.

Realizacja Konsultacji następuje po otrzymaniu płatności.

Istnieje możliwość zmiany daty konsultacji przez Kupującego, gdy zajdzie taka konieczność. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o zmianie daty drogą mailową nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem konsultacji.

W przypadku konieczności zmiany daty konsultacji przez Usługodawcę Kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie oraz drogą mailową. Jeżeli proponowana nowa data będzie kolidowała z terminami Kupującego, Kupujący ma prawo zrezygnować z dalszej realizacji usługi. W takim przypadku otrzyma pełny zwrot wpłaconych środków na konto.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w trakcie korzystania z komunikatorów internetowych, rozmowa zostanie kontynuowana zaraz po naprawie błędu lub telefonicznie. Jeśli nie będzie możliwości kontynuowania konsultacji z przyczyn technicznych Strony ustalą inny termin konsultacji.

Kupujący może wykorzystać zakupione konsultacje w ciągu 60 dni od dnia dokonania płatności.

Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów z powodu braku możliwości realizacji usługi z powodów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Sprzedawca rozpoczyna realizację usługi tylko po uprzednim otrzymaniu płatności za wybraną usługę.

Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazywanych przez Kupującego w formie pisemnej i ustnej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.

W ramach usług dostępna jest możliwość wykupienia odnawialnej co miesiąc subskrypcji oferującej dostęp do materiałów audiowizualnych i programów treningowych;

Subskrypcja odnawialna na okres 1 miesiąca jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych;

Przy rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien:

wybrać Subskrypcję,

złożyć w Serwisie zamówienie poprzez użycie przycisku „Wybieram” oraz założenie konta w Serwisie.

Anulowania subskrypcji można dokonać w Panelu Użytkownika klikając przycisk „Anuluj subskrypcję”.

Korzystanie z dostępnych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 8

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie treści zawarte w Sklepie, zarówno produkty elektroniczne oraz produkty fizyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.

Zabronione jest rozpowszechnianie wyżej wymienionych produktów. Ich bezprawne rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres kontakt@movementor.pl.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie internetowej.

4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Zwrot środków nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni na podany w oświadczeniu przez Kupującego numer konta.

5. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

2) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

6. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 10

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres: kontakt@movementor.pl . W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

4. Reklamacje związane z usługą online (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać na adres mailowy kontakt@movementor.pl

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 12

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

Klient będący Konsumentem ma różne możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Moveletter

Będąc w podróży czujesz, że Twoje ciało potrzebuje się rozruszać, jednak nie masz ze sobą maty ani sprzętu do ćwiczeń, a w pokoju hotelowym jest mało miejsca… Przygotowałam dla Ciebie:
"15 minutowy rozruch w podróży"
Pobierz film i zapisz się do movelettera!

.